Advertisement:

Better Mood,Increased Strength, Enhanced Libido, Greater Muscle Tone, Hair Growth, Healthier Hair, Skin and Nails, Fat Loss, Feel Younger with the Best HGH Somaderm Gel!

Somaderm

AMAZING SOMADERM IS NOW ON SALE

Somaderm Gel is the only FDA registered transdermal Human Growth Hormone product available without prescription.

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 2 Maj 2019

1 month ago DieselGasoil Comments Off on Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 2 Maj 2019

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 2 Maj 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar rapporten för det första kvartalet 2019 torsdagen den 2 maj 2019. Prospekteringskostnader om cirka 37 MUSD före skatt och en valutakursvinst om cirka 1 MUSD kommer att redovisas för det första kvartalet 2019.

Dessa poster är till större delen icke kassaflödespåverkande och kommer inte påverka operativt kassaflöde eller EBITDA.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 37 MUSD före skatt för det första kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 29 MUSD. Prospekterings-kostnaderna avser främst de torra borrningarna på strukturerna Gjøkåsen Shallow och Gjøkåsen Deep i PL857 samt Pointer och Setter i PL767.

Valutakursvinst
Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 1 MUSD för det första kvartalet 2019. Den norska kronan förstärktes gentemot US dollarn med cirka 1 procent och Euron försvagades gentemot US dollarn med cirka 2 procent under det första kvartalet 2019. Valutakursvinsten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Petroleum ibland olja från tredje part. Intäkter från försäljning av olja från tredje part uppgick under det första kvartalet 2019 till 40,1 MUSD, vilket kompenserades av inköp av olja från tredje part till samma belopp. Någon vinst eller förlust uppkommer därmed inte för det första kvartalet 2019 avseende denna tredjepartsförsäljning.

Publicering av rapport och audiocast den 2 Maj 2019
Lundin Petroleums rapport för det första kvartalet 2019 kommer att publiceras torsdagen den 2 maj klockan 07.30, följt av en live audiocast som startar klockan 09.00. Lyssna till vd och koncernchef Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Petroleum.

Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på:

Sverige:                +46 8 519 993 55
Norge:                 +47 23 500 211
Storbritannien:           +44 203 194 05 50
Internationellt (avgiftsfri):   +1 855 269 26 05

https://lundinpetroleum.videosync.fi/2019-05-02_q1

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet påwww.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch
Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Risker och riskhantering” samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga

Advertisement:

Better Mood,Increased Strength, Enhanced Libido, Greater Muscle Tone, Hair Growth, Healthier Hair, Skin and Nails, Fat Loss, Feel Younger with the Best HGH Somaderm Gel!

Somaderm

AMAZING SOMADERM IS NOW ON SALE

Somaderm Gel is the only FDA registered transdermal Human Growth Hormone product available without prescription.

Related Posts

Israel retaliates against Gaza after barrage of ‘300 explosives’ targets IDF troops (VIDEOS)

DieselGasoil 2 months ago
The Israeli Air Force has struck at least two ‘Hamas outposts’ in Gaza in retaliation for what the IDF claimed was an overnight barrage of some ‘300 explosives’ thrown... Read More

Kværner ASA: Mandatory notification of trade primary insider

DieselGasoil 2 weeks ago
7 May 2019 – The following primary insider has purchased shares in Kværner ASA: Idar Eikrem, Executive vice president & CFO in Kværner AS has today Tuesday 7 May... Read More

Sunrun Applauds Puerto Rico Governor For Signing Historic 100% Clean Energy Bill Into Law

DieselGasoil 1 month ago
SAN JUAN, Puerto Rico, April 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Sunrun Inc. (Nasdaq: RUN), the nation’s leading home solar, battery and energy services company, today applauded Puerto Rico Governor... Read More

He stood up to Sudan’s tyrannical government. Soldiers shot him dead

DieselGasoil 4 weeks ago
By Stuart Ramsay, chief correspondent, in Khartoum As Sudanese soldiers fire live rounds at unarmed protesters, a young man stands his ground, then moves forward, berating the soldiers for... Read More